Územní plán Ročov

z r. 2011

grafická část:

měřítko:
1 základní členění území 1 : 5 000
2 hlavní výkres – rozvoj hodnot krajiny a urbanizmu 1 : 5 000
3 hlavní výkres – využití území 1 : 5 000
4 hlavní výkres – technická infrastruktura (sítě) 1 : 5 000
5 veřejně prospěšné stavby a opatření 1 : 5 000
6 koordinační výkres 1 : 5 000
7 širší vztahy 1 : 50 000
8 zábor zemědělského půdního fondu 1 : 5 000

textová část

odůvodnění

tabulky:

k Odůvodnění:

mapka:

tabulky prvků ÚSESvypracoval:

Ing. arch. Karel Chlouba

ARCHITEKTURA * PROJEKTY
439 67 Ročov 40
tel. 415 695 104, 603 598950
k.chlouba@email.cz
Skype: kare-chlouba
http://sweb.cz/architektura.projekty/